Stanowiska naukowe
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
  dotycz±ce
  wydawania za¶wiadczeń lekarskich zawodnikom o dopuszczeniu do uprawiania okre¶lonej dyscypliny sportu
 
Za¶wiadczenie lekarskie jest podstawowym dokumentem medycznym stwierdzaj±cym stan zdrowia człowieka pozostaj±cego w zdrowiu lub chorobie. W medycynie sportowej zostało ono użyte po raz pierwszy w rozporz±dzeniu ministra zdrowia z dnia 18.07.2003 w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu z zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwo¶ci w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia ubiegaj±cych się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie okre¶lonej dyscypliny sportu. W paragrafie 2 punkcie 1 i 2 używa się zwrotu „jest posiadanie ważnego za¶wiadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do uprawiania okre¶lonej dyscypliny sportu”. Również w podręczniku „Medycyna Sportowa” pod redakcj± Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak, wydawnictwo PTMS Warszawa 2005, rozdział 21.26 przykładowe wzory dokumentacji lekarskiej w zakresie medycyny sportowej Wojciech Gawroński, Zbigniew Szyguła wskazuje się na dokument pt. „Za¶wiadczenie lekarskie”. Traktujemy za¶wiadczenie lekarskie jako dokument przej¶ciowy do czasu wprowadzenia tzw. „sztywnych” ksi±żeczek zdrowia, które powinny zostać opracowane przez zwi±zki sportowe oraz działaj±ce w nich komisje sportowo-lekarskie. Taki wzorcowy dokument obowi±zuje na przykład w Polskim Zwi±zku Piłki Siatkowej – został on opracowany przez zespół medyczny pod kierunkiem profesora nauk medycznych Romualda Lewickiego. Dokument ten pozwala na ci±gł± obserwację stanu zdrowia sportowca, wskazuje placówkę medycyny sportowej, w której sportowiec jest pod opiek± specjalistyczn± oraz lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego (specjalistę medycyny sportowej lub lekarza z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej). Informuję Pana, iż lekarze orzekaj±cy w medycynie sportowej w województwie małopolskim wydaj± dokumentację zgodn± z obowi±zuj±cym prawem.

dr n.med. Witold Furgał

Stanowiska PTMS
Aktualno¶ci
www.ptms.org.pl
Rekomendacje  |   Kontakt  |   Dojazd                                         Agencja Interaktywna DHT-IT